วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายชื่อแพทย์รพ.ปัตตานี

กลุ่มงานอายุรกรรม

อายุรกรรมทั่วไป
นพ.สุชาติ ศุภธราธาร
นพ.ธเนศ แก้วกระจ่าง
นพ.โยธิน บ่อคำ
นพ.ชรินทร์ รอดศรีจันทร์
พญ.นุสรัตน์ เบ็ญราฮีม
นพ.พงศ์พันธ์ พันทวีศักดิ์
พญ.มัณฑนา จินา
นพ.รัชฤกษ์ ร่มแก้ว
อายุรกรรมโรคผิวหนัง
พญ.ภาวิณี เสรีประภากิจ
อายุรกรรมหัวใจ
นพ.เอกอนันต์ อนันต์ฐานิต
อายุรกรรมโรคไต
พญ.ภัทรมน ก่อเกียรติพิทักษ์


กลุ่มงานศัลยกรรม
ศัลกรรมทั่วไป
นพ.รุซตา สาและ
นพ.พิศัณย์ ไชยาสุ
นพ.โชติ วงศ์โขนง
พญ.ฝน แพกุล
นพ.ปกป้อง อมรพิศาลมิตร
พญ.อลิสรา หวังภัทราวานิช

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
นพ.อับดุลรอยะ หะยีสแลแม
นพ.อามีน แสมา

ศัลยกกรมตกแต่ง
นพ.วัชรินทร์ ล่องพาณิชย์

ศัลยกรรมประสาทและสมอง
นพ.กิตติพงษ์ ทองนวล

ศัลยกรมมเด็ก

นพ.ปริญญ์ เหรียญมโนรมย์

กลุ่มงานออโธปิดิกส์
นพ.พรสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์
พญ.พรพรรณ บุญกิจ
นพ.นรินทร์ ภคเวช

กลุ่มงานเด็ก
พญ.ฉวีวรรณ ศีลวัฒพันธ์
พญ.กรพินธุ์ แก้วกระจ่าง
พญ.เสาวลักษณ์ ศิลาลาย
พญ.ศุภกาญจน์ สมิติเมธา
นพ.มานพ หวังเคียงแสง
พญ.รชรัตน์ วุ่นสะยุคะ
พญ.นันธิดา โลหาวิจารณ์
พญ.ศุภรัตน์ พรหมสาลี
พญ.กาญจนี อรรถเมธากุล

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
นพ.พิสรรค์ ก้องกิจกุล
นพ.ศรวัสย์ ศิลาลาย
นพ.ศิริวัฒน์ จาระเวชสาร
พญ.สุรัสวดี ศุภธราธาร
พญ.ราตรี การี
พญ.ภูริชญา พรหมสุรินทร์
พญ.โรสลิยา อาลีดิมัน

กลุ่มงานหู คอ จมูก
นพ.จุมพล ช่อพันธ์กุล
พญ.ภาวนา อัศวพิทยานนท์
พญ.ศิริลักษณ์ เลิศพงศ์พิรุฬห์

กลุ่มงานตา
พญ.ดาราวรรณ สิรินพคุณ
พญ.พิชญา พันทวีศักดิ์
นพ.มนชิต ทองเขาอ่อน
พญ.นิมัษติกา หะยีวามิง

กลุ่มงานเอ็กซเรย์
พญ.ศิริพร รังสิเวค
พญ.วรางคณา ศรีสุด
พญ.จิลนาร์ เจริญช่าง
พญ.อุดมลักษณ์ วันทอง

กลุ่มงานจิตเวช
นพ.เอ็มนัสรี มินทราศักดิ์
พญ.หทัยรัตน์ มินทราศักดิ์

กลุ่มงานวิสัญญี
พญ.ละออพรรณ สาและ
พญ.นาวาฬ แลนิ
พญ.ปิยวรรณ สุวรรณวงศ์
พญ.อันนิสา อนุวงศ์เจริญ

กลุ่มงานห้องฉุกเฉิน
นพ.อัสมาน อาลี
นพ.ดือนัง การะมีแน
นพ.ชารีฟ หะยีบือซา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและบำบัด
นพ.พัชระ บรรจงละเอียด
พญ.ชนันณ์ชิฎา ประพิณโรจน์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.พรชัย ประเสริฐวชิรากุล
นพ.นิซาวาวี ระเด่นอาหมัด
พญ.ชเนตตา หัตถา
พญ.รุสนี ปีแนบาโง
พญ.ฟัทมา ประดู่

กลุ่มงานทันตกรรม