วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายชื่อแพทย์รพ.ปัตตานี

กลุ่มงานอายุรกรรม

อายุรกรรมทั่วไป
นพ.สุชาติ ศุภธราธาร
นพ.ธเนศ แก้วกระจ่าง
นพ.โยธิน บ่อคำ
นพ.ชรินทร์ รอดศรีจันทร์
พญ.นุสรัตน์ เบ็ญราฮีม
นพ.พงศ์พันธ์ พันทวีศักดิ์
พญ.มัณฑนา จินา
นพ.รัชฤกษ์ ร่มแก้ว
พญ.สุภัค พูลสวัสดิ์
อายุรกรรมโรคผิวหนัง
พญ.ภาวิณี เสรีประภากิจ
อายุรกรรมหัวใจ
นพ.เอกอนันต์ อนันต์ฐานิต
อายุรกรรมโรคไต
พญ.ภัทรมน ก่อเกียรติพิทักษ์
อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ
พญ.กนกทิพ ทองผ่อง


กลุ่มงานศัลยกรรม
ศัลกรรมทั่วไป
นพ.รุซตา สาและ
นพ.พิศัณย์ ไชยาสุ
นพ.โชติ วงศ์โขนง
พญ.ฝน แพกุล(ลาเรียนต่อ)
นพ.ปกป้อง อมรพิศาลมิตร
นพ.พจน์ชระ แซ่ฉั่ว
นพ.มูฮำหมัดซอบีร์ กริยา

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
นพ.อับดุลรอยะ หะยีสแลแม
นพ.อามีน แสมา

ศัลยกกรมตกแต่ง
นพ.วัชรินทร์ ล่องพาณิชย์
พญ.ชวนิตา แพร่ศรีสกุล

ศัลยกรรมประสาทและสมอง
นพ.กิตติพงษ์ ทองนวล

ศัลยกรมมเด็ก

นพ.ปริญญ์ เหรียญมโนรมย์
พญ.ฟูรีดา สาหลำ

กลุ่มงานออโธปิดิกส์
นพ.พรสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์
นพ.นรินทร์ ภคเวช(ลาเรียนต่อ)
พญ.ธิดารัตน์ อมแก้ว
นพ.สิทธิโชค วัชรมาสบงกช

กลุ่มงานเด็ก
พญ.ฉวีวรรณ ศีลวัฒพันธ์
พญ.กรพินธุ์ แก้วกระจ่าง
พญ.เสาวลักษณ์ ศิลาลาย
พญ.ศุภกาญจน์ สมิติเมธา
นพ.มานพ หวังเคียงแสง
พญ.รชรัตน์ วุ่นสะยุคะ
พญ.นันธิดา โลหาวิจารณ์
พญ.ศุภรัตน์ พรหมสาลี
พญ.กาญจนี อรรถเมธากุล

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
นพ.ศรวัสย์ ศิลาลาย
นพ.ศิริวัฒน์ จาระเวชสาร
พญ.สุรัสวดี ศุภธราธาร
พญ.ราตรี การี
พญ.ภูริชญา พรหมสุรินทร์
พญ.โรสลิยา อาลีดิมัน
พญ.ณาตยา โกมาศกุลศักดิ์

กลุ่มงานหู คอ จมูก
นพ.จุมพล ช่อพันธ์กุล
พญ.ภาวนา อัศวพิทยานนท์
พญ.ศิริลักษณ์ เลิศพงศ์พิรุฬห
พญ.ณัฐกานต์ แก้วสุวรรณ

กลุ่มงานตา
พญ.ดาราวรรณ สิรินพคุณ
พญ.พิชญา พันทวีศักดิ์
นพ.ภูมิเตชิษฐ์ พัฒน์ธานิศ
พญ.นิมัษติกา หะยีวามิง

กลุ่มงานเอ็กซเรย์
พญ.ศิริพร รังสิเวค
พญ.วรางคณา ศรีสุด
พญ.จิลนาร์ เจริญช่าง
พญ.อุดมลักษณ์ วันทอง
พญ.ปัณฑ์ จันทนิมิ

กลุ่มงานจิตเวช
นพ.เอ็มนัสรี มินทราศักดิ์
พญ.หทัยรัตน์ มินทราศักดิ์

กลุ่มงานวิสัญญี
พญ.ละออพรรณ สาและ
พญ.นาวาฬ แลนิ
พญ.ปิยวรรณ สุวรรณวงศ์
พญ.อันนิสา อนุวงศ์เจริญ
พญ.มารียา เจะอารง

กลุ่มงานห้องฉุกเฉิน
นพ.อัสมาน อาลี
นพ.ดือนัง การะมีแน
นพ.ชารีฟ หะยีบือซา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและบำบัด
นพ.พัชระ บรรจงละเอียด
พญ.ชนันณ์ชิฎา ประพิณโรจน์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.พรชัย ประเสริฐวชิรากุล
นพ.นิซาวาวี ระเด่นอาหมัด
พญ.ชเนตตา หัตถา
พญ.รุสนี ปีแนบาโง
พญ.ฟัทมา ประดู่

กลุ่มงานทันตกรรม
ทพญ.ชุติพร เกิดทิพย์
ทพ.กิตตินันท์ โชติแก้ว
ทพญ. เมรชา วัชรินทร์พร
ทพญ.ปิยะดา ดวงศรี
ทพญ. ทรัพย์ษิดี พัฒน์ธานิศ
ทพ.อธิพงศื ธรรมบูชิต
ทพญ. เมฐิกา ลิขิตบุญฤทธิ์
ทพญ.มนัสรา พนาคุปต์
ทพญ. กัสมา เวาะเยะ
ทพญ. ตัสนีม พิมพ์ประพันธ์
ทพ.ศิวกร เจียรนัย
ทพญ. ธนัญญา ชลิตตานนท์
ทพญ.นัสวีน ตอแก